Tähelepanu vilistlased ja JWG sõbrad

Kas sulle meeldiks kui kõik JWG esimesse klassi astujad saaksid meie poolt kingituseks koolivärvides vormimütsi?
Kooli vormimüts on õpilasele visiitkaardiks, tähistamaks tema kuuluvust kuulsasse Jakob Westholmi Gümnaasiumi. Et harjutada noori austama vormimütsi ja seda kandma, otsustas vilistlaskogu juhatus alates kooli 110 aastapäevast kinkida igal aastal esimesse klassi astujaile vormimütsi vilitlaskogu rahaliste vahendite arvelt. Aita meid hoida seda noorukest traditsiooni, et see ei hääbuks!

Kas oleks meeldiv kui kirjandusvõistluse võitja saaks rahalise preemia?

Kas kingime ka edaspidi kuldmedaliga lõpetanuile JWG laualipu?
Seda meeldivat koolilipu väikest koopiat on välja antud vastavalt lipu statuudile juba 2006 aastast ja kokku 14 numereeritud laualippu. See on leidnud sooja vastuvõtu ja selle traditsiooni jätkamine on vilistlaskogu juhatuse kindel ülesanne. Hea vilistlane, ole ka Sina abiks ürituse jätkusuutlikuses!

Kas sa tahad hoida sidet kooli ja vilistlaste vahel?
Iga aasta 12. veebruaril tähistame oma kooli aastapäeva. Mõned meistteevad seda kohal olles ja teised tähistavad seda päeva südames. Aga me tähistame! Sest oma kooli ja selles veedetud aega meenutades läheb süda soojaks.
Meie kõigi ülesanne on hoida seda sooja tunnet oma südames. Lennunumbrist hoolimata.
Me peame ühiselt pingutama, et viia ellu kooli motot "Per aspera ad astra".


Kui sa vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, siis oled just Sina õige inimene, kes saab aidata meil need unistused ellu viia!

Selleks ei ole sul vaja teha muud kui kanda oma toetussumma (vastavalt võimalusele) Westholmi vilistlaskogu arveldusarvele:

a/a nr EE112200001120062778 Swedbank, märkega Toetusfond

Ja meie lubame omaltpoolt teha kõik, et see raha läheks õigesse kohta teenima üllast ja ilusat eesmärki.

NB! See kuulutus ei aegu!

Sügava kummardusega,
Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatus


 

Teateid vilistlastele 2011/2012

Hää westukas !

Kas tead, et tilluke Kevade tänav ja Westu kool on endiselt alles (kuigi linna haridusamet haub koolitagusest detailplaneeringust tüki haukamist, kurjemais plaanides ähvardab põhikooli staatusega) ?

Kas tead, et kümne kuu pärast, 16. veebruaril ootab kool sind "Estonia"kontserdisaali oma 115.-nda aastapäeva kontsert-aktusele ? Ja et pärast seda jätkub pidu vägevalt koolimajas ?

Kas tead, et ilma sinuta on westukate lugu kahvatum, tulevik tumedam, pidu väetim !

Jah, westukail on targem kokku hoida. Just seepärast viska 26.aprillil oma ülitähtsad asjad nurka ja tule 17.30 taas kooli. 

Et vilistlastel omavahel (ja ka kooliga) enam pistmist oleks, et ühishuvi väärivad ideed-soovid tegudele pöörata, et vilistlaskogu juhatust noorendada, et kooliloo ärksamad pead westuwebi võrgutada...

Vilkogu juhatus

PS Palun levitage seda teadet kõikidele vilistlastele


 

12. jaanuaril 2012 kell 17.30 toimus kooli kohvikus JWG Vilistlasõhtu. Vilistlasõhtul esineb 48. lennu vilistlane Andres Jagomägi teemal Insenerikutsest ja väärtushinnangutest Eesti Vabariigis.


10. novembril 2011 toimus JWG Vilistlaskogu Üldkoosolek. Üldkoosolekul valiti JWG Vilistlaskogu uus juhatus ja revisjonikomisjon.

JWG Vilistlaskogu uus juhatus on järgmises koosseisus:

Rein Reile – esimees

Rau-Roman Tavast – aseesimees

Ivar Vilde – sekretär

Mati Krivel

Anneli Pallaste

Karl-Kaljo Vester

Kaiko Lippur

Peeter Tooma

Kadi Kenk

 

JWG Vilistlaskogu uus revisionikomisjon:

Jüri Kuusk

Ene Kross

Ülo Pless


13. oktoobril 2011 toimus JWG Vilistlaskogu juhatuse koosolek, kus räägiti  10. Novembril 2011 toimuva JWG Vilistlaskogu Üldkoosoleku läbiviimisest.

13. oktoobril 2011 toimus kooli kohvikus JWG Vilistlaste õhtu. Heiti-Alar Sommer rääkis eesseisvast JWG Vilistlaskogu üldkoosolekust ja Ivar Vilde tegi kokkuvõtte märtsis ja aprillis 2011 toimunud vilistlaste ümarlaudadest.

10. novembril 2011 kell 17.00 toimub kooli kohvikus JWG Vilistlaskogu ÜLDKOOSOLEK, mille päevakorras on juhatuse esimehe Heiti-Alar Sommeri aruanne JWG Vilistlaskogu  tegevusest, Uno Alvini aruanne revisjonikomisjoni tööst ja uue JWG Vilistlaskogu juhatuse ning revisjonikomisjoni valimine.


 

27. aprillil 2011 toimus JWG Vilistlaskogu ümarlaud, kus tehti ettepanekuid JWG Vilistlaskogu tegevuse laiendamiseks.

Ümarlaual üleskerkinud põhilised teemad:

1.      Iga JWG lõpetaja lüüa vilistlaseks ja anda talle vilistlase rinnamärk.

2.      Valida igal lennu Lennuvanem, kes peab sidet vilistlaste ja JWG Vilistlaskoguga. Igal lennul on vilistlaskogus üks hääl

3.      Koostada JWG Vilistlaskogu uus põhikiri, mis koosneks kahest osast: 1. Juriidiline MTÜ JWG Vilistlaskogu notariaalselt kinnitatud põhikiri. 2. Organisatsiooni sisemine põhikiri – statuut

4.      Määratleda vilistlaskogus kasutatavate terminite tähendused ( vilistlane, vilistlaskogu, lennu vanem, vilistlasmärk, vilistlassõrmus  j.n.e.)

5.      Lendude esindajate andmebaasi koostamine.

6.      Taotleda igaaastast vilistlaste kohtumist kooli aastapäeval koos korvpallivõistlusega vilistlaste ja õpilaste vahel

7.      JWG poolt I klassi õpilestele kingitavate vormimütsidesse märkida kinkija

8.      Koostada kooli ajalooraamat

9.      Koolis töötanud õpetajate andmebaasi koostamine

10. Koridoridesse paigutada tuntud vilistlaste büste

11. Jätkata JWG Vilistlaskogu traditsioonilisi üritusi

12. JWG vilistlaskogu igakuiste kohtumiste jätkamine


 

Teateid 2010/2011

 

14. aprillil 2011 toimus JWG Vilistlaskogu juhatuse koosolek, kus räägiti JWG vilistlaste vestlusringi Ümarlaud teise etappi korraldamisest. Ümarlaua teisel etapil toimub arutelu esimesel Ümarlaual tõstatatud teemadel. Ümarlaua teine etapp toimub 27. aprillil 2011 kell 18.00 koolimajas. 12. mail 2011 kell 14.00 toimub veteranide pärja asetamine Jakob Westholmi hauale Rahumäe kalmistul. Täpsustati ürituse käiku. Räägiti samal päeval toimuvast JWG Vilistlaskogu hooaja lõpetamisest.

14. aprillil 2011 toimus kooli kohvikus JWG Vilistlaste õhtu. Vilistlaste õhtul rääkis Mati Hint sündmustest Eest Vabariigi taasiseseisvumisel. 

 

12. mail 2011 kell 14.00 toimub JWG veteranide pärja panek Jakob Westholmi hauale Rahumäe kalmistul. Järgneb JWG Veteranide koondise hooaja lõpetamine Malmerki  kohvikus.


 

24. märtsil 2011 toimus Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlaste ümarlaud. Ümarlaua olid põhiteemadeks:

1.Sissejuhatus ja JWG Vilistlaskogu tegevuse tutvustamine – Heiti-Alar      Sommer

2.JWG, tema vilistlased ja aated – Raul-Roman Tavast

3.JWG juhatuse noorendamisest ja vilistlaste kaasamisest Vilistlaskogu tegevusse – Ivar Vilde

4.JWG Vilistlaskogu rahalised vahendid ja nende hankimise võimalused. Traditsioonilised finantseeritavad üritused ja vajalikud summad. – Heiti-Alar Sommer

Nendel teemadel toimus elav mõttevahetus, mis kestis ligi kaks ja pool tundi.

Otsustati tulla uuesti kokku 27. aprillil 2011, et jätkata mõttevahetust JWG Vilistlaslogu tegevusest ja arengust.

Ümarlaual tekkisid teemad, millede üle jätkatakse järgmisel kohtumisel mõttevahetust ja püütakse leida konkreetseid lahendusi:

-          taas võiksid hakata toimuma korvpallivõistlused JWG vilistlaste ja õpilaste vahel

-          kooli koridori võiks püstitada tuntud vilistlaste büste

-          esimese klassi õpilastele kingitavatesse koolimütsi tuleks teha märge kinkija kohta

-          suurendada MTÜ JWG Vilistlaskogu liikmeskonda täpsustades liikmeks saamise korda ja informeerida vilistlasi MTÜ olemasolust

-          JWG ajaloo uurimine ja vastava raamatu väljaandmine

-          Koostada koolis töötanud õpetajate andmebaas ja leida võimalust õpetajate fotode paigutamiseks kooli koridori

-          Täiendada JWG kodulehel olevat rubriiki Tuntud vilistlased

-          JWG aastapäevadel võiks ka koolis toimuda üritusi ja kooli uksed võiksid olla vilistlastele avatud

-          vanemate klasside õpilased võiksid teha uurimustöid kooli ajaloost

-          JWG Vilistlaskogu juhatuse koosolekutele kutsuda õpilasomavalitsuse esindajaid

-          JWG Vilistlaskogu peaks vilistlastele pakkuma veel midagi peale igakuiste kohtumisõhtute

-          JWG korrigeerida Vilistlaskogu põhikiri ja viia vastavusse 2009 aasta MTÜ-de seadusega

-          koostada JWG Vilistlaskogu kodukord

-          moodustada vilistlastest grupp, kes valmistaks koos kooliga ette kooli 2012 aasta kooli aastapäeva üritusi ja JWG 115 aastapäeva üritusi aastal 2013

-          otsida mooduseid JWG Vilistlaskogule traditsiooniliste ürituste läbiviimiseks sponsoreid

-          kutsuda ümarlauale 27. aprillil 2011 ka õpilasomavalitsuse esindajaid

-          hakata võtma MTÜ liikmetelt liikmemaksu

Koostas Ivar Vilde

 


10. märtsil 2011 toimus JWG Vilistlaskogu juhatuse koosolek, kus räägiti JWG vilistlaste vestlusringi Ümarlaud korraldamisest. Ümarlaual on teemadeks ülevaade JWG Vilistlaskogu tegevusest ja perspektiividest, JWG vilistlaste vaheliste sidemete loomine, JWG Vilistlaskogu tegevuse laiendamine ja vilistlaskogu poolt koolis teostavate tegevuste rahastamine. Ümarlaud toimub 24. märtsil 2011 koolimajas. JWG Vilistlaskogu juhatuse koosolekul kinnitati kooli 2011 aasta kirjandivõistluse teema, žürii koosseis ja juhend.

10. märtsil 2011 toimus kooli kohvikus JWG Vilistlaste õhtu. Vilistlaste õhtul rääkis JWG vilistlane Kadri Pendin teemal Eesti vanglasüsteem.

 

Järgmine JWG veteranide koondise kohtumine toimub neljapäeval 14. aprillil 2011 kell 17.00 kooli kohvikus

 


10. veebruaril 2011 toimus JWG Vilistlaskogu juhatuse koosolek, kus räägiti JWG vilistlaste vestlusringi Ümarlaud korraldamisest. Ümarlaual on teemadeks vilistlaste vaheliste sidemete loomine, JWG Vilistlaskogu tegevuse laiendamine ja vilistlaskogu poolt koolis teostavate tegevuste rahastamine. Ümarlaud toimub 24. märtsil 2011 koolimajas. Räägiti kooli aastapäeva tähistamisest 11. veebruaril 2011 ja täpsustati vilistlaste esinemine klassides.

10. veebruaril 2011 toimus kooli kohvikus JWG Vilistlaste õhtu.  Vilistlaste õhtul rääkis AS Cybernetica juhatuse esimees, tehnikadoktor, Eesti TA akadeemik Ülo Jaaksoo ettevõtte tegemistest Eesti Vabariigi elektroonilise infosüsteemi arendamisel.

 

Järgmine JWG veteranide koondise kohtumine toimub neljapäeval 10. märtsil 2011 kell 17.00 kooli kohvikus


13. jaanuaril 2011 toimus kooli kohvikus JWG Vilistlaste õhtu. Vilistlaste õhtul rääkis Tiit Made Eesti delegatsiooni tegevusest Moskvas aastal 1991.

 

Järgmine JWG veteranide koondise kohtumine toimub neljapäeval 10. veebruaril 2011 kell 17.00 kooli kohvikus


 

09. detsembril 2010 toimus kooli kohvikus JWG vilistlaste õhtu. Heiti-Alar Sommer rääkis Tallinna gümnaasiumite ajaloost 1940-1950 ajakirjanduses avaldatu põhjal. Õhtu jätkus veteranide omavahelise vestlusega.

 

Järgmine JWG veteranide kohtumine toimub neljapäeval 13. jaanuaril 2011 kell 17.00 kooli kohvikus.


 

11. novembril 2010 toimus JWG Vilistlaskogu juhatuse koosolek, kus räägiti JWG vilistlaste vestlusringi Ümarlaud korraldamisest, kus peateemaks on vilistlaste vaheliste sidemete loomine. Veel räägiti JWG vilistlaste andmebaasi koostamisest, vilistlasõhtutele esinejate kutsumisest ja kuulati Mati Kriveli informatsiooni JWG tööõpetuse maja ehitamise ettevalmistuse käigust.

11. novembril 2010 toimus kooli kohvikus JWG Vilistlaste õhtu. Vilistlaste õhtul rääkis vilistlane Heinz Valk oma mälestusi kunstnike klubi KU-KU tegevusest. Õhtu jätkus veteranide omavahelise vestlusega.

 

Järgmine JWG veteranide koondise kohtumine toimub neljapäeval 09. detsembril 2010 kell 17.00 kooli kohvikus


14. 0ktoobril 2010 toimus JWG Vilistlaskogu juhatuse koosolek, kus räägiti Kohturegistri organisatsioonide osakonna kirjast, Maksu- ja Tolliametile esitatud MTÜ taotlusest ning kuulati informatsiooni JWG tööõpetuse maja ehitamise ettevalmistuse käigust.

14. oktoobril 2010 toimus kooli ruumides JWG Vilistlaste õhtu. Vilistlaste õhtul rääkis direktori kt. Lilian Aun Õppetöö tulemustest 2009/2010 õppeaastal. Õhtu jätkus veteranide omavahelise vestlusega.

Järgmine JWG veteranide koondise kohtumine toimub neljapäeval 11. novembril 2010 kell 17.00 kooli kohvikus

saurus cms