Pikapäevarühmad 2018/2019


 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi pikapäevarühma töökorraldus 2018/2019 õ.a.

Vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjale 17.08.18 nr.HA-4/60 on alates 1.09.18 pikapäevarühma ühe tunni maksumuseks 1 € 

Avaldus PPR_vastuvotu_avaldus pikapäevarühma koha saamiseks.

Rühm alustab tööd 6. septembrist. Avaldus esitada hiljemalt 5. septembriks.

1. Pikapäevarühm on avatud koolipäevadel kell 8.30 – 11.30.
2. Laps arvatakse pikapäevarühma nimekirja lapsevanema avalduse  alusel.
3. Õppeaasta keskel arvatakse õpilane rühmast välja lapsevanema avalduse alusel. Avaldus esitatakse vähemalt kaks nädalat ette klassijuhatajale paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.
4. Pikapäevarühma õpilane võib rühmast varem lahkuda õpetaja teadmisel või lapsevanema kirjaliku loa alusel.
5. Pikapäevarühma päevakava sisaldab aega koduste ülesannete täitmiseks, puhkuseks ning huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö korraldamisel juhindub õpetaja õpilaste vanuselisest ja individuaalsetest iseärasustest, kooli kasvatustegevuste üldistest eesmärkidest ja lastevanemate põhjendatud soovidest.
6. Õpilased tagatakse lõunasöök, mille eest tasuvad lapsevanemad igakuiselt kooli toitlustamist korraldavale firmale Baltic Restaurants Estonia AS
Päevane söögiraha summa on 1,34 eurot, mis tuleb tasuda Baltic Restaurants Estonia AS arveldusarvele SEB Pangas EE661010220197921228 eelneva kuu 25. kuupäevaks. Maksekorraldusel märkida selgituse lahtrisse õpilase nimi, klass ja söögipäevade arv.
7. Pikapäevarühma päevakavas võib tulla muudatusi sõltuvalt Jakob Westholmi Gümnaasiumi üldisest töökorraldusest.
8. Tasumine toimub arve alusel. Tasu ühe tunni eest on 1 euro.


 

 

 

saurus cms