TERVISENÕUKOGU


JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUMI TERVISENÕUKOGU


 

Jakob Westholmi Gümnaasiumis tegutseb tervisenõukogu, mis alustas tööd 2005. aasta novembris. Tervisenõukogu põhieesmärk on tõsta õpilaste terviseteadlikkust ning juhtida ja koordineerida kooli tervisealast tegevust. Tegevused hõlmavad peamiselt koolisiseseid ettevõtmisi, ent ka koostööd tervist edendavate organisatsioonidega.
 
TERVISENÕUKOGU KOOSSEIS:
 
ESIMEES  Kaido Tiislär (e-post: kaido dot tiislar at westholm dot tln dot edu dot ee)
 
ESIMEHE ASETÄITJA Janne Kütt
 
LIIKMED

Reet Ester

Mare Kull

Rando Kuustik

Kaire Maalma

Mai-Liis Õnnis

Kaia Küllik

Annika Tooma

Mariliis Maivel

Mari-Ann Lillemägi

 
KASULIKUD LINGID ja/või ABI
* Jooksev info tervise edendamise valdkonnas toimuvast. http://www.terviseinfo.ee/
* Abisaamisvõimalused Tallinnas. http://www.lapsemure.ee, www.kliinik.ee, www.lahendus.net/
* Noorte Usaldustelefon 646 6666
* Muretelefon 126
 
TERVISEEDENDUSLIKUD TEGEVUSED 2013/14
 
 • Ãœlekooliliste ürituste korraldamine (südamenädal)
 • Spordi- ja liikumisega seotud ürituste korraldamine (1.-4. klasside õpilaste sügisjooks, talvespordiüritus, spordipäevad, käivitub koolitöötajate iganädalane selja-kõhutreening)
 • Terviseteemalised loengud ja tegevused (10. klasside õpilaste liiklusohutusalaste teadmiste täiendamine - Märt Treieri õppefilmide´´ Georg´´ ja ´´ Kaspar´´ vaatamine ning arutelu autori juhtimisel, tolerantsuse päeva tunnid 3.c klassi õpilastele, kooliõe infominutid ohutuse teemal algklasside õpilastele, murdeiga käsitlevad loengud 5. klasside õpilastele, Pelgulinna Nõustamiskabineti külastus)
 
 
TERVISEEDENDUSLIKUD TEGEVUSED 2012/13
 • ülekooliliste/kooliastme õpilaste ürituste korraldamine (doonoripäev (täisealistele gümnasistidele ja kooli töötajatele) ja doonorlusega seotud terviseüritused (5.-12. klasside õpilastele); südamenädal kooli puhvetis ja sööklas, südamenädala näitus ja tervise-/liikumisvahetunnid (1.-4. klasside õpilastele), südamenädala joogatund (gümnasistidele ja õpetajatele)

 • esmaabi: 1. klasside ja 3.b klassi õpilastele

 • terviseteemalised loengud (traumaennetus algklassiõpilastele; toitumine ja energiajookide võimalik mõju 5. klasside õpilastele; seksuaalharidus põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, sh Pelgulinna Noortekabineti külastus)

 • koostöö koolis (juhtkond, töökeskkonnanõukogu, ÕOV, kooli töötajad) ja väljaspool kooli (SA Koolitervishoid, Baltic Restaurants Estonia AS, Eesti Tervishoiumuuseum, Eesti sportliku vabavõitluse liiga Raju, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskus, Tartu Ãœlikooli Kliinikumi Verekeskus, Pärnu Haigla Veretalitus, MTÃœ emakas.ee, Pelgulinna Noortekabinet, spordiklubi SPARTA, pereõde K. Poom)


  TERVISEEDENDUSLIKUD TEGEVUSED 2011/2012
 • osalemine projektides (6. klassid osalesid projektis „KAITSE ENNAST, AITA TEISI“. EPR Tallinna Seltsi ja Päästeameti mitmetahuline projekt sisaldas nii koolitusi kui ka osalemist laagris ja võistlustel)
 • ülekooliliste/kooliastme õpilastele ürituste korraldamine (Ãœlemaailmse esmaabipäeva tähistamine koostöös EPR Tallinna Seltsiga (5.-12. kl); Südamenädal kooli puhvetis ja sööklas koostöös kooli toitlustajaga Baltic Restaurants Estonia AS, südamenädala viktoriinid (5.-6. ja 7.-9. klasside õpilastele), plakatikonkurss 5.-6. klasside õpilastele, projektikonkurss 7.-12. klasside õpilastele)
 • osalemine võistlustel (Osalemine projekti KEAT Kaitse end ja aita teist ohutuslaagris, kus selgusid parimad koolid ohutusalastes teadmistes ja -harjutustes. JWG 6. klasside koondvõistkond saavutas 24 osalenud kooli hulgas II koha.; 7. klasside ühisvõistkonna osalemine kombineeritud orienteerumisvõistlusel "Narkovaba jüripäev Vanalinnas", kus saavutati 18 võistkonna seas VI koht. Võistluse kesklinna koolide 7. klasside õpilastele korraldas Põhja prefektuuri Kesklinna noorsoopolitsei)
 • esmaabi: väljaõpe ja osalemine messil „Laps ja pere"
 • terviseteemalised loengud (traumaennetuse loeng algklassiõpilastele; narkoteemalised   loengud põhikooliõpilastele; seksuaalhariduslikud loengud põhikooliõpilastele, sh Pelgulinna Noorte Nõustamiskeskuse külastus)
 • koostöö koolis (juhtkond, töökeskkonnanõukogu, ÕOV, kooli töötajad) ja väljaspool kooli (Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Baltic Restaurants Estonia AS, ERSI, Päästeamet, Põhja prefektuuri Kesklinna noorsoopolitsei, Tallinna Kesklinna Valitsuse Kultuuri- ja noorsootöö osakond)

 

TERVISEEDENDUSLIKUD TEGEVUSED 2010/2011

 • terviseteemalised loengud (õp Kuustiku traumaennetus1.-2. klassidele, Eesti Vähiliidu loengud suitsetamise kahjulikkusest põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, nahaarst Kairi Nurme loeng 7. klasside õpilastele)
 • tervisealaste tähtpäevade tähistamine (Sõbrapäev, Rahvusvahelise Tervisepäeva viktoriin 1.-5. klasside õpilastele, Südamenädala läbiviimine põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning kooli töötajatele)
 • osalemine rahvusvahelistes projektides (jätkus koostöö Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudiga - 9.-10. klasside Ãµpilaste osalemine rahvusvahelises projektis SEYLE; ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) küsitlus 8.a ja 9.c klassis))
 • osalemine projektides (gümnasistide ja kooli töötajate osalemine Tartu Ãœlikooli Eesti Geenivaramuga projektis, gümnasistide osalemine TRIPOD testide normeerimisel)
 • esmaabi: väljaõpe ja osalemine messil „Laps ja pere“; elupäästva esmaabi koolitus abiturientidele
 • koostöö koolis (juhtkond, ÕOV, kooli töötajad) ja väljaspool kooli (Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Eesti Vähiliit, ERSI, Fazer Food Services AS, Eesti Seksuaaltervise Liit)
 • Tallinna Haridusameti tänukiri ja tunnustus "TUBLI TERVISEEDENDAJA 2010" kooli tervisenõukogu esimehele Thea Rumbergile

 

TERVISEEDENDUSLIKUD TEGEVUSED 2009/2010
 • koostöös Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudiga 8.-9. klasside Ãµpilaste osalemine rahvusvahelises projektis SEYLE
 • terviseteemalised loengud (tütarlastele koolis ning 7. ja 11. klasside Ãµpilastele Tallinna Pelgulinna Noorte Nõustamiskeskuses, tervisliku toitumise alased loengud inimeseõpetuse ja bioloogia tundides)
 • terviseteemalised näitused koolis (fotonäitus e-ainetest toidus) ja BODIES REVEALED näituse külastus Solarise keskuses 
 • tervisealaste tähtpäevade tähistamine (Rahvusvaheline Tervisepäev, Südamenädal, sportlik vastlapäev, sõbrapäev)
 


TERVISEEDENDUSLIKUD TEGEVUSED 2008/2009
 • koolikiusamisvastase tegevuskava väljatöötamine, tutvustamine õpetajatele ja kinnitamine õppenõukogus 17.03.2009
 • tervisealaste tähtpäevade tähistamine (Ãœlemaailmne Vaimse Tervise päev, Ãœlemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev, Rahvusvaheline Tervisepäev)
 • koostöös Tallinna noorte infokeskusega (www.taninfo.ee) terviseteemalised loengud, väitemängud ja plakatite valmistamine 7.-8. klasside õpilastele, õpilaste informeerimine abi saamise võimaluste osas
 • esmaabi: väljaõpe ja osalemine messil „Laps ja pere“; osalemine EPR Tallinna ja Rapla Seltsi korraldatud koolidevahelisel esmaabivõistlusel, kus saavutati I koht; osalemine Tallinna koolide 5. klassidele korraldatud võistlusel „SINA OSKAD SEDA”; osalemine Kuressaare Gümnaasiumi ja EPR Saaremaa Seltsi korrraldatud esmaabi võistlustel, kus EPR Tallinna Seltsi võistlkond saavutas 7.-8. klasside arvestuses II koha 
TERVISEEDENDUSLIKUD TEGEVUSED 2007/2008
 • terviseteemalised loengud ja külalislektorite esinemised põhikooliõpilastele (seksuaalkasvatus)
 • õppekäigud nõustamiskeskusesse ja temaatilised loengud
 • tervisealaste tähtpäevade tähistamine (Maailma Südamepäev, Ãœlemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev, Rahvusvaheline Tervisepäev)
 • koostöös Eesti Südameliiduga Maalilma Südamepäeva korraldamine Hirvepargis ja J. Westholmi Gümnaasiumis
 • inimese- ja kodanikuõpetus: 8.-9. klasside õpilaste osalemine Lastekaitse Liidu võistlusmängus “Kas mina tean?”, kus saavutati II-III koht
 • esmaabi: väljaõpe ja osalemine messil “Laps ja pere”; lasteaedade turvapäeva läbiviimine lasteaialastele ja esmaabi õpetamine; simulatsioonirühmade osalemine 10. Koolinoorte Esmaabivõistlustel Tarsi talus; osalemine 5. klassidele korraldatavast võistlusest “SINA OSKAD SEDA”, kus saavutati I koht 

TERVISEEDENDUSLIKUD TEGEVUSED 2005/2006


 • terviseteemalised loengud õpilastele (nt tervislik toitumine, söömishäired), vanematele (koolitervishoiuteenusest)
 • külalislektorite esinemised (seksuaalkasvatus)
 • õppekäikude korraldamine (nõustamiskeskustesse)
 • koostöö ÕOV-ga ja osalemine sõbrapäeva korraldamisel
 • esmaabi: väljaõpe, osalemine messil “Laps ja pere” ja esmaabi võistlustel – I koht Tallinna koolinoorte seas
 • koostöö Eesti Politseiga: osalemine ülelinnalisel narkoteemalisel võistlusel, liikluskoolituste korraldamine

 
TERVISEEDENDUSLIKUD TEGEVUSED 2006/2007


 • terviseteemalised loengud põhikooliõpilastele (seksuaalkasvatus; õppima õppimine ning põhikooli lõpetamisega seonduvated probleemid)
 • külalislektorite esinemised (seksuaalkasvatus)
 • õppekäigud Eesti Tervishoiu Muuseumi ja temaatilised loengud
 • tervisealase teabe vahetamine Norra kooliõdedega
 • tervisealaste tähtpäevade tähistamine (Vaimse Tervise päev, Ãœlemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev, Rahvusvaheline Tervisepäev)
 • esmaabi: väljaõpe ja teistkordne osalemine messil “Laps ja pere”; simulatsioonirühma osavõtt 5. klassidele korraldatavast võistlusest “SINA OSKAD SEDA”; 2 esimest kohta 9. Koolinoorte Esmaabivõistlustelt

 

 

 
  

 

 

 

saurus cms