2020-2021. õppeaasta eesmärgid

1. Riske maandades jätkata võimalikult tavapärast kooliaastat. Olla valmis vajadusel osaliseks või täismahus distantsõppeks.
2. Pöörata süstemaatilist tähelepanu üldpädevuste kujundamisele. Erilise tähelepanu all on õpilaste ja õpetajate digioskuste arendamine, ühtsete e- keskkondade süsteemne rakendamine.
3. Võimaldada paindlikku õppetegevust  ja tugiteenuseid HEV õpilastele.
4. Saavutada õpikäsituse muutus, mis põhineb väljundipõhise õppe põhimõtetel ja on suunatud kõigi õppijate toetamisele.

saurus cms