2018-2019.õppeaasta eesmärgid

1. Muutunud õpikäsituse (MÕK) jätkuv rakendamine ja lõimimine õppetöösse;
2. Väärtuskasvatuse põhimõtete lõimimine õppetöösse ja kooliellu;
3. HEV- ning tugisüsteemide jätkuv pakkumine õpilastele;
4. Koolikiusamise süsteemne vähendamine, osalemine  ennetusprojektides (KiVa);
5. Digiõppevahendite aktiivsem rakendamine õpetamisse ja õppimisse;
6. Kooli õppesuundade korrastamine;
 

saurus cms