Tunnustamise kord

Kinnitatud direktori

25.03.2009. käskkirjaga nr 25-p

  

Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilaste, lastevanemate ja  vilistlaste tunnustamise kord

I Üldsätted

Tunnustamise aluseks on haridus- ja teadusministri 9.02.2006. määrus nr. 8

1. Õpilase tunnustamine
 

 • kiituskiri "Väga hea õppimise eest"
 • kiituskiri "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines"
 • kuldmedal keskkooli lõpetamisel
 • hõbemedal keskkooli lõpetamisel
 • kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel
 • kiituse avaldamine direktori käskkirjaga hea õppeedukuse ja käitumise eest
 • kiituse avaldamine direktori käskkirjaga kooli tulemusliku esindamise eest maakondlikel või vabariiklikel aineolümpiaadidel, viktoriinidel, konkurssidel ja spordivõistlustel
 • pildi ja nime autahvlile kandmine väga heade õpitulemuste eest
 • JWG Aasta Abituriendi tiitel
 • kutsumine direktori vastuvõtule (Oivikute õhtu) ja tunnustamine kooli tänukirjaga
 • autasustamine kooli diplomi, ainevõistluse või konkursi aukirjaga

2. Lapsevanema tunnustamine

 • tänukiri "Tubli lapse kasvatamise eest"
 • tänukiri kooli abistamise eest
 • kutsumine direktori vastuvõtule (Oivikute õhtule)

II Kiituskirjaga tunnustamine

1.    Kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" tunnustatakse kooli 1.-9. klassi õpilasi, kelle tunnistusel on kõik aastahinded "väga head" (oskusainetes - kehalises kasvatuses, kunsti- või muusikaõpetuses võib olla "hea") ning kelle käitumishinne on "eeskujulik" või "hea". Ettepaneku kiituskirjaga tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

2.    Kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" tunnustatakse kooli 10.- 12. klassi õpilasi, kelle tunnistusel on kõik kursusehinded "väga head" või „head” ning kelle käitumishinne on "eeskujulik" või "hea". Ettepaneku kiituskirjaga tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

3.    Kiituskiri "Väga hea õppimise eest" antakse 1.-8. klassi ja 10.-11. klassi õpilastele kooli õppenõukogu otsusega õppeaasta lõpuaktusel

4.    Kiituskiri "Väga hea õppimise eest" antakse õppenõukogu otsusega 9. ja 12. klassi õpilastele - kooli lõpuaktustel.

5.    Kiituskiri "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" antakse õppenõukogu otsusega 9. klassi ja 12. klassi õpilastele, kelle 7.-9. klassi või 10.-12. klassi aastahinded antud õppeaines on "väga head" ning kes on osalenud selles õppeaines koolisisestel ja maakondlikel/vabariiklikel olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, üritustel põhikooli- või gümnaasiumiperioodi jooksul. Ülejäänud õppeainetes on edasijõudmine vähemalt "rahuldav". Ettepaneku kiituse avaldamiseks teeb aineõpetaja.

6.    Kiituskiri "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" antakse 9. ja 12. klassi õpilastele kooli lõpuaktusel.

III Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine

1.    Kuldmedaliga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusega gümnaasiumi-lõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on "väga hea" ning käitumine "eeskujulik" või "hea".

2.    Hõbemedaliga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusega gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt "hea" ja ülejäänud õppeainetes "väga hea" ning käitumine "eeskujulik" või "hea".

3.    Kui gümnaasiumilõpetajat ei ole hinnatud kooliastmehindega, tunnustatakse teda kuldmedaliga, kui tema 10., 11. ja 12. klassi aastahinded on kõigis õppeainetes "väga head" ning käitumine "eeskujulik" või "hea". Õppenõukogu võib anda nimetatud gümnaasiumilõpetajale võimaluse enne eksamiperioodi algust parandada 10. ja 11. klassi aastahinnet ühes õppeaines.

4.    Kui gümnaasiumilõpetajat ei ole hinnatud kooliastmehindega, tunnustatakse teda hõbemedaliga, kui tal kuni kahes õppeaines on lõputunnistuse hinne vähemalt "hea" ning ülejäänud õppeainetes "väga hea" ning 10. ja 11. klassi aastahinded vähemalt "head" või "väga head".

IV Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine

1.    Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on "väga hea" ning käitumine "eeskujulik" või "hea".

2.    Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikoolitunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

V Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine

1.    Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust klassijuhatajate ettepanekul 1.- 12. klassi õpilastele, kelle veerandi- ning aastahinded on "väga head" ja "head" ning kelle käitumine on "eeskujulik" või "hea".

2.    Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust õpilastele, kes on tulemuslikult esindanud kooli maakondlikel/vabariiklikel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel ja viktoriinidel. Ettepaneku õpilaste tunnustamiseks direktori käskkirjaga teeb aineõpetaja/õpilaste juhendaja.

3.    Direktori käskkiri õpilaste tunnustamiseks kooli eduka esindamise eest avalikustatakse kooli stendil ja saadetakse õpilase vanematele/hooldajale

VI Õpilaste tunnustamine mälestusesemetega

1.  Mälestusesemega tunnustatakse kõiki Oivikute õhtule kutsutud õpilasi

2.  Mälestusesemega premeeritakse   9. ja 12. klassi kiitusega lõpetanud õpilasi

VIII Tunnustamine foto ja nime autahvlile kandmisega

1.    Kooli autahvlile kantakse õpilaste fotod ja nimed klassijuhataja ettepanekul. .    Kooli autahvlit uuendatakse üks kord aastas ( II veerandil) eelmise õppeaasta tulemuste põhjal).

2.    1.-6. klassi õpilase, kellel on kõik aastahinded "väga head" (oskusained - kehaline kasvatus, kunsti- ja muusikaõpetus võivad olla "head") ja kelle käitumishinne on "eeskujulik", foto ja nimi kantakse kooli autahvlile.

3.    7.-12. klassi õpilase, kelle tunnistusel on kuni kolm "head" ja ülejäänud hinded "väga head" (oskusained võivad olla "head") ning kelle käitumishinne on "eeskujulik", foto ja nimi kantakse kooli autahvlile.

4.    Kooli autahvli uuendamist koordineerib huvijuht.

IX JWG Aasta Abituriendi tiitel

1.         Aasta Abituriendi tiitel omistatakse õppenõukogu otsusel  abituriendile, kes on positiivse ellusuhtumisega ning tegelenud aktiivselt kooli hea maine kujundamisel. Aunimetusega kaasneb graveeritud mälestusese.

2.         Aasta Abituriendi nimi avalikustatakse ning mälestusese antakse üle kooli lõpuaktusel.

X Direktori vastuvõtule kutsumine (Oivikute õhtu)

1.    Jakob Westholmi Gümnaasiumi direktori vastuvõtule kutsutakse 1.-12. klassi õpilane õppeaasta tulemuste alusel.

2.    Vastuvõtule kutsutakse igast klassist kaks õpilast, kelle kõik aastahinded möödunud õppeaastal olid "väga head" (oskusained võivad olla "head"), käitumis- ja hoolsuse hinne "eeskujulik".

3.    Vastuvõtule kutsutakse õpilased, kes on piirkondlikul olümpiaadil, viktoriinil, konkursil, võistlusel saavutanud 1.-15. koha või on silmapaistvalt esinenud vabariiklikul olümpiaadil, konkursil, viktoriinil, võistlusel või kes on silmapaistvalt kaasaaidanud koolielu edendamisse.

4.    Punktis 3 nimetatud õpilaste käitumishinne peab olema vähemalt "rahuldav".

5.    Direktori vastuvõtule kutsutakse õpilased klassijuhatajate kirjaliku ettepaneku alusel.

6.    Direktori vastuvõtule kutsutakse õpilane koos vanematega/ hooldajaga.

7.    Direktori vastuvõttu koordineerib huvijuht.

8.    Direktori vastuvõtt korraldatakse 1 kord aastas õppeaasta lõpul mai viimasel nädalal.

XI Lastevanemate ja vilistlaste tunnustamine tänukirjaga

1.    Tänukiri "Tubli lapse kasvatamise eest" antakse  9. või 12. klassi õpilase lapsevanemale/hooldajale, kelle lapse lõputunnistuse hinded on "väga head" ja "head" ning kelle käitumishinne on "eeskujulik" või "hea".

2.    "Jakob Westholmi Gümnaasiumi tänukirjaga" tunnustatakse lapsevanemat/hooldajat, vilistlast või teisi täiskasvanuid, kes oma tegevusega on aidanud või toetanud Jakob Westholmi Gümnaasiumi.

3.    Ettepaneku lapsevanema/hooldaja tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

4.    "JWG tänukirjaga" tunnustatakse lapsevanemaid õppeaasta lõpuaktusel või Oivikute õhtul.
 

XII Diplom

Kooli diplomiga autasustatakse kooli ainevõistluste võitjaid

XIII Aukiri

1.     Aukiri antakse õpetajale või vilistlasele suure panuse eest kooli arengusse.

2.     kooli aukirja saab 25 .aastat JWG-s töötanud inimene

XIV Koolisiseste võistluste ja konkursside tänu- ning aukirjad

Õpilasi tunnustatakse koolisiseste ainevõistluste ja konkursside tänu- ja aukirjadega vastavalt võistluse reglemendile

saurus cms