Jakob Westholmi Gümnaasiumi koolikohustuse täitmise juhend

 

KINNITATUD

direktori 05.01.2010

käskkirjaga nr 14-p

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi koolikohustuse

täitmise juhend

 

Koolikohustuse täitmisel on pedagoogidel ametikohast tulenevalt järgmised töökohustused.

Aineõpetaja ülesanded

 1. Märgib  õpilaste kõik puudumised ja hilinemised hiljemalt tunni lõpuks puudujate päevikusse, e-kooli päeva jooksul.
 2. Informeerib klassi puudujate päeviku kaudu vähemalt päev varem klassijuhatajat ja õppealajuhatajat õpilaste puudumisest seoses kooli esindamisega võistlustel, olümpiaadidel jne.  
 3. Sissekandega e-koolis teavitab klassijuhatajat ja lapsevanemat õpilaste käitumises ja õppimises toimunud positiivsetest ja negatiivsetest muutustest.
 4. Teeb koostööd klassijuhatajaga ja teiste aineõpetajatega õpilaste käitumises ja õppimises toimunud muutuste põhjuste selgitamiseks ja probleemide lahendamiseks.
 5. Vastutab oma aine tulemusliku õpetamise eest ning selle eest, et õpilane oleks kaasatud õppeprotsessi, motiveerides seejuures teda nii õppima kui ka koolis käima. Arvestab õpilase võimeid ning eripära, vajadusel koostab individuaalse õppekava.
 6. On aruandekohustuslik kooli juhtkonna ees, teavitab probleemidest, õpilaste õppeedukuse ja koolikohustuse täitmisel toimunud muutustest.
 7. Annab lapsevanematele objektiivse hinnangu õpilase käitumisest oma tundides ja õpitulemustest. Vajaduse korral osaleb klasside lastevanemate koosolekutel.

   

Klassijuhataja ülesanded

 1. Selgitab välja kõik õpilase puudumise põhjused, vajadusel võtab ühendust lapsevanematega või kutsub vanemad kooli, et arutada õpilase probleeme ja leida lahendus koolikohustuse täitmise tagamiseks.
 2. Peab olema teadlik õpilaste õpitulemustest ja suhtumisest õppetöösse.
 3. Teeb pidevalt koostööd aineõpetajatega ja kooli psühholoogiga koolikohustuse mittetäitmise ennetamiseks.
 4. Korraldab lastevanemate koosolekuid ja nõupidamisi, kus vajadusel osalevad ka aineõpetajad.
 5. Märgib nädala lõpuks e-kooli ja puudujate päevikusse puudumiste põhjused.
 6. Annab kooli juhtkonnale aru koolikohustuse mittetäitjatega ja nõrga õpiedukusega õpilastega tehtud tööst, teeb vasta­va kokkuvõtte vähemalt kord kuus.
 7. Vormistab koolikohustust mittetäitvate õpilaste kohta vajalikud dokumendid kooli juhtkonnale, hoolekogule või alaealiste komisjonile esitamiseks.

 

Õppealajuhataja ülesanded

 1. Analüüsib klassijuhatajatelt saadud andmeid koolikohustuse täitmise kohta ning teavitab direktorit probleemidest.

    2.  Vajadusel korraldab aineõpetajate ja klassijuhatajatega nõupidamisi ning aitab leida võimalusi olukorra parandamiseks

    3. Vajadusel osaleb klasside lastevanemate koosolekutel.

    4. Teeb direktorile ettepanekuid koolikohustust halvasti täitvate õpilaste ja nende vanemate   kutsumiseks kooli juhtkonna nõupidamisele.

 

Kooli sekretäri ülesanded

Kannab põhjuseta puudujate andmed EHIS-esse (Eesti Hariduse Infosüsteemi).

 

Õpilase mõjutamise vahendid

Hilinemised kuu jooksul (hilinemiseks loetakse kuni 15 minutit)

5 hilinemist võrdub ühe põhjuseta puudutud tunniga

10 hilinemist võrdub kahe põhjuseta puudutud tunniga jne.

Põhjuseta puudumisel veerandi jooksul

1–8 tundi – klassijuhataja teavitab kodu

9–14 tundi – direktori käskkiri

15–20 tundi – mitterahuldav veerandi käitumishinne

21–34 tundi – õpilane kutsutakse koos lapsevanemaga kooli hoolekogusse

35 tundi – kandmine EHIS-esse

50 tundi – suunamine alaealiste komisjoni

 

Õpilase ja lapsevanema ülesanded koolikohustuse täitmise tagamiseks

Õpilase kohustused

 

 1. Õpilane on kohustatud täitma kooli kodukorda.
 2. Puudumistõend, mis on õpilaspäevikus, tuleb esitada klassijuhtajale puudumisele järgneval koolipäeval. Kui tõendit ei esitata, võib klassijuhataja puudumise lugeda põhjendamatuks.

Lapsevanema kohustused

 1. Lapsevanem on õpilase puudumisest kohustatud teavitama klassijuhatajat puudumise esimesel päeval kas kirjalikult või klassijuhtajaga kokkuleppel SMS-i või e-posti teel.
 2. Lapsevanem kirjutab puudumistõendi õpilase päevikusse lapse koolituleku päevaks.
 3. Pikemaks erakorraliseks puudumiseks tuleb lapsevanemal esitada direktorile  taotlus vähemalt üks nädal varem.
 4. Vanemad on kohustatud looma lapsele kodus soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

 

saurus cms